KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ?RODO?) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jestŚwiętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP z siedzibą przy ul. Żytniej 1/22, 25 ? 018 Kielce(NIP: 9591370809, REGON: 291138106)

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email:  inspektor@jump.kielce.pllub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w powyżej.

I. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach związanych z uczestnictwem w treningach Klubu oraz w jego życiu tj. wyjazdach, wycieczkach, obozach, zawodach, turniejach i pokazach tanecznych. Przedmiotowe przetwarzanie będzie się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie Twojej zgody bądź zgody Twojego opiekuna prawnego.

II. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu wskazanym powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III.  Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe wynikające przystąpienia do Klubu i uczestniczenia w jego życiu będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  1. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmie księgowej, prawniczej czy informatycznej;
  2. organizacjom, federacjom i klubom tanecznym w tym także międzynarodowym;
  3. przedsiębiorstwom świadczącym usługi noclegowe oraz zakwaterowania np. hotelom, pensjonatom, hostelom;
  4. współorganizatorom wydarzeń tanecznych, sportowych i kulturalnych; promocyjnych;
  5. podmiotom realizującym na naszą rzecz usługi np. podczas wycieczek ? gdy konieczne będzie podanie danych osobowych uczestników;

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do uczęszczania przez Ciebie na treningi i uczestniczenia w życiu Klubu.

VII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

VIII.    Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgodyna przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgodyna przetwarzanie Twoich danych osobowych należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapoznałem/am się z przedmiotową klauzulą

Data, imię i nazwisko?????????????..