ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kielce, dnia ?..?.. 201  r.

Imię i nazwisko:

?????????????

Miejsce zamieszkania:

?????????????

 

 

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie[1]danych osobowych moich i mojego dziecka w celach realizacji zajęć tanecznych, wyjazdów, obozów, turniejów, zawodów i pokazów tanecznych ? w ramach działalności Klubu.

przez

Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP z siedzibą przy ul. Żytniej 1/22,  25 ? 018 Kielce.

 

 

?????????.???????.?????

Data, miejsce i podpis osoby której dane będą przetwarzane bądź jej opiekuna prawnego

===================================

[1]przetwarzanie? oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.